Returns and Warranty

Language: English / Dansk
 

 

Return and withdrawal policy

Dear Client,
If for any reason you are not satisfied with your purchase, you may notify us of your intent to return the product within 14 days from the delivery date of the purchase.
 
How to return your purchase?
 
Please complete the form available at the following link.
Our Customer Service department shall promptly contact you and provide you with the necessary instructions to return the purchase. 
In the meantime, we kindly ask that you ensure the Products are returned in their original condition together with the purchase receipt, original packaging, user manuals and any accessories. Please note that you are liable for any reduction in value of the Products caused by handling that is different to that required to verify its content, characteristics and functioning.  
You are responsible for the direct costs of returning the Products. 
 
When and how will I get a refund?
 
You shall be refunded within 14 days from the date of notifying the withdrawal. Safilo reserves the right to suspend the refund until it has received the Product and checked that it has been returned in its original condition. Once the refund has been processed, you shall receive a confirmation email. 
The refund method shall be the same as the original payment method, in any case you shall not incur any costs as a consequence of the refund. 
Polaroideyewear.com accepts returns for products purchased exclusively through this website. Any Product purchased at Safilo authorised stores shall have to be returned at those stores. 
For more information regarding right to withdraw, please carefully read the General Sales Conditions, which you must expressly accept before purchasing Polaroid Products. 
 
 
 

Warranty information

Dear Client,
Safilo provides a warranty against any material or manufacturing defects reported within two years from the relevant delivery date, pursuant to Directive 99/44/EC, the national law transposing said directive, and applicable mandatory laws.  
For further information on the warranty, please carefully read the General Sales Conditions which you must expressly accept before purchasing Polaroid Products. 
You may report any Product defect by filling out the form available at the following link.
Our Customer Service department shall promptly contact you and provide you with the necessary instructions to return the purchase.
Upon receiving your Product, Safilo shall replace it with a new one. If your product cannot be replaced, you shall be refunded the full price of the Product and any shipping costs incurred. 
You may only return products purchased exclusively through the e-commerce sites www.polaroideyewear.com. If you purchased your product at a Safilo authorised store, please contact the store to exercise your rights under the warranty. 
 
How to exercise the warranty? 
 
Exercising your warranty is easy! Just follow these steps: 
 
-  Please inform us of the order number and purchase receipt.
-  Fill in the online form for Safilo’s Customer Service with a description of the defect. Please include any photos of the Products as these will be very useful to ascertain the defect. 
-  Please package the Products (preferably in their original packaging, together with any user manuals and any accessories received with the same Product) and attach a copy of the purchase receipt. We kindly ask that you stick the authorisation label sent by our Customer Service department on the packaging.
 
What happens to my return? 
 
The returned products shall be inspected by Quality Control department. As soon as a defect has been ascertained, you shall have the right to have the Product replaced, if it is available. If a new one is not available, you shall be refunded the price of the same. 
The Warranty shall not cover defects resulting from:
 
-  Use of the Product in a manner that is non-compliant with its intended use and/or the instructions of use and maintenance;
-  Modifications, repairs or other unauthorised alterations; or 
-  External causes such as falls, shocks, impact and scratches, etc.
 
In any case, our Customer Service department shall contact you as soon as possible.
 
 
----
 

 

Informationsnoter om fortrydelsesretten

Kære Kunde.
 
Vi oplyser hermed om, at hvis du ikke skulle være tilfreds med dit køb, kan du, inden for 14 dage efter modtagelsen af ordren, meddele os om at du vil tilbageleverede det, uden at angive årsagerne hertil. 
 
Hvad skal jeg gøre, for at tilbagelevere en ordre?
 
Du kan benytte den disponible formular på dette link
Du vil hurtigst muligt blive kontaktet af vores Kundeservice, som vil formidle alle de nødvendige oplysninger om administrationen af tilbageleveringen. 
I mellemtiden bedes du kontrollere, at de tilbageleverede Produkter er ubeskadigede og ledsaget af købskvitteringen, af den originale indpakning, af brugs- og vedligeholdelsesvejledningerne og af de eventuelle tilbehør: Vi minder om, at du er ansvarlig for enhver reduktion af Produkternes værdi på grund af en anden behandling end den nødvendige til at fastslå typen, egenskaberne og virkedygtigheden.
De direkte omkostninger for tilbagelevering af Produkterne tilfalder dig.
 
Hvornår og hvordan vil jeg modtage tilbagebetalingen?
 
Tilbagebetalingen afvikles inden for 14 dage efter meddelelsen om fortrydelse. Safilo forbeholder sig retten til at udsætte tilbagebetalingen indtil modtagelsen af Produktet og til efter verifikation af dettes integritet. Efter udført tilbagebetaling vil du modtage en bekræftende e-mail.
Tilbagebetalingen udføres med den samme metode, som den du har anvendt til betaling af den indledende transaktion; du vil under ingen omstændigheder skulle påtage dig udgifter som følge af tilbagebetalingen. 
Polaroideyewear.com accepterer udelukkende tilbagelevering af Produkter købt på dette site. Ethvert Produkt, købt hos autoriserede Safilo salgssteder, skal tilbageleveres til disse.
Læs omhyggeligt de Generelle salgsvilkår, for at indhente detaljerede oplysninger fortrydelsesretten, som udtrykkeligt skal accepteres, for at kunne købe Polaroid produkterne. 
 
 
 

Informationsnoter om garantien

Kære Kunde. 
 
Safilo yder en garanti på sine Produkter mod skader på grund af materiale- og produktionsdefekter, som signaleres inden for to år efter købsdato, iht. Direktiv 99/44/EF og de tilsvarende nationale love hvori dette er indarbejdet, såvel som iht. andre ufravigelige bestemmelser på området.
Læs omhyggeligt de Generelle salgsvilkår, for at indhente yderligere oplysninger om garantien, som udtrykkeligt skal accepteres, for at kunne købe Polaroid produkterne. 
Du kan oplyse os om en Produktdefekt ved at udfylde den disponible formular på følgende link.
Vores Kundeservice vil hurtigst muligt kontakte dig, for at formidle alle de nødvendige oplysninger om tilbagelevering.
Ved modtagelsen af dit Produkt vil Safilo iværksætte udskiftningen af samme, ved at sende et nyt. Skulle dette mangle, vil du modtage en tilbagebetaling af Produktets værdi og de afholdte forsendelsesomkostninger. 
Du kan udelukkende tilbagelevere Produkter købt på e-commerce sitene www.polaroideyewear.com. For produkter, købt hos autoriserede Safilo salgspunkter, skal du henvende dig til samme, for at anvende garantien.
 
Hvordan kan jeg aktivere garantien? 
 
Det er nemt at opnå adgang til garantien! Du skal blot følge disse få trin:
 
-  oplyse os om: ordrens nummer, købskvitteringen
-  udfyld online-formularen, der skal sendes til Customer Service Safilo med en beskrivelse af defekten. Eventuelle fotos af Produktet, vil være os til hjælp med at finde frem til defekten. 
-  Indpak Produkterne (om muligt i deres originale emballage, sammen med brugsvejledningerne og Produktets medfølgende tilbehør) og vedlæg en kopi af købskvitteringen. Du bedes sætte etiketten med autorisationen, som du vil modtage fra vores Kundeservice, på ydersiden af pakken.
 
Hvad sker der med min tilbagelevering? 
 
De tilbageleverede produkter vil blive undersøgt af afdelingen Kvalitetskontrol; så snart defekten bekræftes, har du ret til udskiftning af det købte Produkt, hvis dette er disponibelt. Hvis ikke det er disponibelt, vil du få prisen herpå tilbagebetalt. 
Garantien omfatter ikke defekter på grund af:
 
-  Brug af Produktet i strid med brugsområdet og/eller brugs- og vedligeholdelsesanvisningerne
-  modifikation, reparation eller andre uautoriserede tekniske indgreb
-  eksterne årsager, såsom nedfald, slag, stød, ridser, etc.
 
Du vil under alle omstændigheder hurtigst muligt blive kontaktet af vores Kundeservice.